نسخه جدید و ویژه فروشگاهی بزودی ارائه میگردد

نسخه جدید و ویژه فروشگاهی بزودی ارائه میگردد

نسخه جدید با معماری MVC و با استفاده از ASP.NET CORE نسخه 2 ارائه خواهد شد.همچنین قالب جدید و بر اساس فریمورک Bootstrap نسخه 4 و بساری از امکانات و قابلیت های جدید را دارا خواهد بود.
بزودی جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد
20 مهر 1396 22