در صورتیکه که مایلید مطالب برجسته و یا مطالبی مانند سخن بزرگان را در تاریخ های مشخص و از پیش تعریف شده در وب سایت نمایش دهید میتوانید از این سامانه استفاده نمایید .
 
سخن روز

امکانات بخش مدیریت

  • امکان ایجاد تعداد نا محدود مطلب
  • امکان تعیین تاریخ نمایش برای مطالب مورد نظر
  • امکان نمایش مطالب بصورت تصادفی در تاریخ های متفاوت
  • امکان درج مطالب در دو ناحیه مختلف
  • امکان تعیین سطح دسترسی برای درج و تایید مطالب بصورت مجزا