سیستم عامل سرور

سیستم عامل سرور

نرم افزار مدیریت محتوای iCMS با سیستم عامل های Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2 سازگاری کامل دارد
دات نت فریم ورک

دات نت فریم ورک

نرم افزار مدیریت محتوای iCMS جهت راه اندازی نیاز به Dot Net Framework 4.0 دارد
بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی

نرم افزار مدیریت محتوای iCMSجهت ذخیره اطلاعات با بانک های اطلاعاتی SQL Server 2008 R2 , SQL Server 2012 R2 , SQL Server 2012 , SQL Server 2014 سازگاری کامل دارد
  • مقادیر به میزان اطلاعات سایت شما بستگی دارد

    فضای میزبانی

  • نگارش شخصی 50 مگابایت فضای وب و حداقل 10 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • نگارش شرکتی 50 مگابایت فضای وب و 20 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • نگارش سازمانی 100 مگابایت فضای وب و 40 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • نگارش پلاتینیوم 150 مگابایت فضای وب و 50 مگابایت فضای بانک اطلاعاتی
  • با توجه به حجم اطلاعات اولیه و یا افزایش حجم اطلاعات ، مقادیر تغییر خواهد نمود
  • فضای بانک اطلاعاتی

  • حداقل 20 مگابایت (این مقدار به میزان اطلاعات سایت شما بستگی دارد)